Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

  

Institut františkánských studií (IFS) nabízí formaci bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá Bohopocta: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi.

Ať už zvolíme jakýkoli způsob života, máme v daných možnostech naplnit maximum dobra, kterého jsme schopni. Máme-li povolání k celibátu nebo k životu v manželství, vždy jde především o křesťanskou čistotu, tedy o věrnost ve všech jejích podobách. Věrnost Bohu, evangeliu, církvi, řeholi, partnerovi, rodině nebo řeholnímu společenství.

Poslání IFS spočívá tedy v tom, abychom pomohli našim posluchačům poznat krásu a hloubku františkánské spirituality, aby duch sv. Františka z Assisi přinášel pokoj a dobro celé Církvi i všem lidem dobré vůle. 

Logo IFS vytvořil P. Michal Pometlo OFM  v roce 2000. Znázorňuje znak františkánského Tau, které je tvořeno zkratkou IFS. Dvě probité dlaně - zobrazení vychází z klasického františkánského znaku dvou zkřížených probitých rukou, z nichž jedna je Kristova a druhá Františkova.

Kéž nám Bůh žehná a pomáhá svými milostmi a dary Ducha Svatého.

    

IFS je františkánským mezi-institutárním centrem formace ve smyslu dokumentu, vydaného Kongregací pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života: „Meziinstitutární spolupráce při formaci“ z 8. prosince 1998 čl. 11., kde se praví: "Konference vyšších představených mužských řeholí i ženských řeholí, které mají za úkol podporovat účinnější spolupráci pro dobro Církve, nebo skupina představených či vyšších představených, kteří si přejí mezi sebou spolupracovat v oblasti formace, mohou za tímto účelem organizovat služby nebo založit meziinstitutární centra… Pro zřízení sídla takového meziinstitutárního centra formace je třeba písemného souhlasu místního ordináře.“

Institut františkánských studií byl založen 30.6.2000 v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jubilejního roku 2000 Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR se souhlasem kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského.

Podle ustanovení kán. 114 a 116 CIC z r. 1983 zřídila KVPŽŘ v ČR jako právnickou osobu soubor osob s názvem Institut františkánských studií, sídlem Praha 2, Lublaňská 44. Tato právnická osoba je útvarem Římskokatolické církve ve smyslu ustanovení § 113, odst. 1, písm. g, zákona č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a jako taková byla zaevidována v rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR dne 14.7.2000.

    

   

Tento web spravuje SM Ludmila Pospíšilová OSF